A2-2/43 - Skopje East Gate
Back to building

Apartment A2-2/43

 • Living
  A2
 • Living
  2
 • Living
  6
 • Living
  3+1
 • Living
  North-West
A2-2/43
Compass
Duplex Lower Floor Area 64m2
Duplex Upper Floor Area 59m2
Balcony Area 2m2
Terrace Area 34m2
Total Area 159m2
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Design your flat

*Напомена: Сите димензии и цртежи се приближни и можни се варијации во основите и пресметките за површина кај секој тип на стан. Пресметката на површината на внатрешниот и надворешниот простор е во согласност со стандардот за пресметка на нето површина на станбени единици.

*Shënim: Të gjitha dimensionet dhe vizatimet janë të përshtatshme dhe janë të mundshme ndryshime në bazat dhe llogaritjet për sipërfaqen e secilit lloj të apartamenteve. Llogaritja e sipërfaqes së hapësirës së brendshme dhe të jashtme është në përputhje me standardin për llogaritjen e sipërfaqes neto të njësive të banimit.

*Disclaimer: All dimensions and drawings are approximate. Variations in the floorplans and calculations are possible. Calculation of internal and external area is fully compliant with local standards and as such it represents the net area of the unit.