B2-2/6 - Skopje East Gate
Back to building

Apartment B2-2/6

 • Living
  B2
 • Living
  2
 • Living
  1
 • Living
  1+1
 • Living
  West
B2-2/6
Compass
Apartment Area 42m2
Balcony Area 4m2
Terrace Area 0m2
Total Area 46m2
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Design your flat

*Напомена: Сите димензии и цртежи се приближни и можни се варијации во основите и пресметките за површина кај секој тип на стан. Пресметката на површината на внатрешниот и надворешниот простор е во согласност со стандардот за пресметка на нето површина на станбени единици.

*Shënim: Të gjitha dimensionet dhe vizatimet janë të përshtatshme dhe janë të mundshme ndryshime në bazat dhe llogaritjet për sipërfaqen e secilit lloj të apartamenteve. Llogaritja e sipërfaqes së hapësirës së brendshme dhe të jashtme është në përputhje me standardin për llogaritjen e sipërfaqes neto të njësive të banimit.

*Disclaimer: All dimensions and drawings are approximate. Variations in the floorplans and calculations are possible. Calculation of internal and external area is fully compliant with local standards and as such it represents the net area of the unit.