C2-1/115 - Skopje East Gate
Back to building

Apartment C2-1/115

 • Living
  C2
 • Living
  1
 • Living
  11
 • Living
  3+1
 • Living
  North-West
C2-1/115
Compass
Apartment Area 91m2
Balcony Area 9m2
Terrace Area m2
Total Area 100m2
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €
Standard 0 €

*Напомена: Сите димензии и цртежи се приближни и можни се варијации во основите и пресметките за површина кај секој тип на стан. Пресметката на површината на внатрешниот и надворешниот простор е во согласност со стандардот за пресметка на нето површина на станбени единици.

*Shënim: Të gjitha dimensionet dhe vizatimet janë të përshtatshme dhe janë të mundshme ndryshime në bazat dhe llogaritjet për sipërfaqen e secilit lloj të apartamenteve. Llogaritja e sipërfaqes së hapësirës së brendshme dhe të jashtme është në përputhje me standardin për llogaritjen e sipërfaqes neto të njësive të banimit.

*Disclaimer: All dimensions and drawings are approximate. Variations in the floorplans and calculations are possible. Calculation of internal and external area is fully compliant with local standards and as such it represents the net area of the unit.